Private Study English

private

ภาษา English แบบส่วนตัว

– ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่ต้องการให้ทำการสอนได้

– เลือกวัน-เวลาที่จะทำการเรียนได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งตารางวัน-เวลาที่ต้องการเรียนก่อนเริ่มทำการสอนวันแรก

– สามารถทำการแจ้งยกเลิกการเรียนได้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้

 

ค่าเรียนจะขึ้นอยู่กับ Program ที่นักเรียนต้องการให้สอน

 

A . เรียนตัวต่อตัว : 30 – 45 ยูโร/ชั่วโมง

 

B. เรียนกลุ่มส่วนตัว (ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป) : 20 – 30 ยูโร/ชั่วโมง/คน

 

* Free : ชา , กาแฟ , คุ๊กกี้ + Wifi