Business English Course & Training

Business English Course

  • คุณต้องการที่จะติดต่อกับลูกค้าของคุณในระดับมืออาชีพมากขึ้น?
  • คุณต้องการที่จะพัฒนาการสนทนาของคุณในขณะที่ร่วมประชุมบริษัทในเครือข่ายหรือไม่?
  • คุณต้องการที่จะได้รับจุดสนใจในที่ประชุมและมีอำนาจในการพูดมากขึ้น?
  • คุณต้องการที่จะความเข้าใจการข้ามวัฒนธรรมในการตั้งธุรกิจ?
  • คุณจำเป็นต้องเขียนอีเมลเร็วขึ้นแบบเป็นทางการ?
  • คุณมักจะหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานอยู่บ่อย ๆ ?

ถ้าอย่างนั้นมาพัฒนาทักษะตัวคุณเองกับ  Business English Course!

 

Business English Training Program

– Business English Program มีหลักสูตร 3 ระดับ คือ Pre – Intermediate , Intermediate และ Upper – Intermediate

In our Business Result Course you are learning business English while learning about business. Our Business Result Course helps you to communicate better in English at work, by teaching a range of communication skills.

It covers business language relevant to people at all levels of the organization- not just international managers.

The syllabus has been put together with advice from one of the world’s leading business schools in the UK, Cranfield School of Management. Business Result helps you to develop the skills you need quickly and effectively. It has a highly communicative syllabus and interactive media support.

– เป็นโอกาสดีสำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปทุก ๆ ท่าน ที่ต้องการติดต่อค้าขายหรือติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศกับชาวต่างชาติ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ท่านสามารถทำการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ, เข้าใจข้อมูลเจรจาการสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น , present งานได้อย่างคล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าถาม กล้าโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นค่ะ การเรียนการสอนจะจำลองสถานการณ์จริงให้ท่านได้ปฏิบัติ สนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเองค่ะ  การติดต่อทุกชนิด First Impression จะเป็นด่านแรกที่จะนำความสำเร็จมาให้ในขั้นต่อไปค่ะ

Business English CourseHoursPeriodPrice
(for study only)
1. Pre - Intermediate404 weeks760 EUR
606 weeks1140 EUR
9010 weeks1900 EUR
2. Intermediate404 weeks760 EUR
606 weeks1140 EUR
9010 weeks1900 EUR
3. Upper - Intermediate404 weeks760 EUR
606 weeks1140 EUR
9010 weeks1900 EUR
  • Study period Click
  • Group size : 4 to 8 students 
  • ตารางเรียน click
ดูรายละเอียดหลักสูตร Business Training Program ด้านล่าง :

Business Training Program:  Pre- Intermediate Click

Business Training Program : Intermediate Click

Business Training Program : Upper-Intermediate Click

 

*** Certificate (ใบประกาศนียบัตร)

โปรแกรม Business English ทุกคอร์สนักเรียนจะได้รับใบ Certificate จาก Leider English School , Utrecht , The Netherlands